top of page

STICHTING BEHOUD VOORMALIG KAPUCIJNENKLOOSTER

Algemeen

Al het reguliere onderhoud aan het klooster wordt bekostigd door de inkomsten van de Weyst. Maar gezien de financiële middelen van de Weyst onvoldoende zijn om in de kosten te voorzien van het groot onderhoud is in 1993 de Stichting tot behoud van het voormalig Kapucijnenklooster te Handel opgericht.

 

De doelstelling van Stichting tot behoud van het voormalig Kapucijnenklooster te Handel is: werkzaam te zijn om het Rijksmonument, het voormalig Kapucijnenklooster, te Handel, te herstellen en in stand te houden, in het belang van de monumentenzorg en specifiek in het belang van de continuïteit van De Weyst.

 

Om de doelstelling van de stichting te bereiken worden, onder andere, de volgende activiteiten uitgevoerd:

 

 1. fondsenwerving;

 2. beheer van fondsen; 

 3. controle van uitgaven uit fondsenopbrengsten;

 4. het voeren van financiële administratie van het groot onderhoud van het klooster;

 5. in samenwerking met de Monumentenwacht en andere instanties die betrokken zijn bij instandhouding van rijksmonumenten toezien op het onderhoud van het klooster; en

 6. alle overige aan de stichting ten dienst staande middelen te gebruiken om het doel van de stichting te verwezenlijken.

 

Het bestuur van Stichting tot behoud van het voormalig Kapucijnenklooster wordt gevormd door:

 

Dhr. Sidney Harris Bachrach, voorzitter

Mevr. Neeltje van der Jagt,  penningmeester/secretaris

Dhr. Natan Bachrach, mede bestuurder

Mevr. Elisabeth Marike Verheugen- Bachrach, mede bestuurder

 

De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd.

 

Openbaarheid van het gebouw

Het klooster is publiek toegankelijk.

U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van alle faciliteiten van het klooster en overnachten in het klooster door middel van een groepsverblijf of als vrijwilliger.

 

U kunt ook biologische groenten en fruit kopen uit de moestuin gedurende het oogstseizoen, evenals biologische appelsap en eieren. De meeste groenten en fruit worden bij verkoop ter plekke vers voor u geoogst uit de tuin. Het bord naast de poort geeft u de meest actuele informatie over welke groenten en fruit te koop zijn.

 

Op afspraak worden er rondleidingen verzorgd in het gebouw.

Ook kunt u het klooster bezoeken tijdens open monumentendagen of tijdens lokale initiatieven tot open dagen, zoals de open imkerijdagen of kunstroutes.

 

Daarnaast is de tuin en het gebouw in samenwerking met Reclassering Nederland openbaar voor taakgestraften. En ook biedt het kloostercomplex toegang aan jongeren voor de uitoefening van een leerwerkplek.  

UVT030001460.jpg

Onderhoud van het voormalig Kapucijnenklooster

 

Periode 1984 - 1993

In 1984  heeft de toenmalige econoom van de Kapucijnen orde de oprichters van de Weyst gewaarschuwd voor het groot onderhoud van het gebouw. Er was sprake van achterstallig onderhoud, maar de nieuwe bewoners van de Weyst waren jong en zagen het potentieel van het prachtige gebouw en vonden het een uitdaging. Als eerste werd de moestuin aangelegd om biologisch voedsel te kweken voor de bewoners zelf en de vele gasten van de Weyst.

Daarna werd het gebouw opgeknapt om gasten te kunnen ontvangen.

Nu wordt het gebouw veelal geprezen met name vanwege de goede staat van het onderhoud van het gebouw. Het is een prachtig monument, in goede staat, dient publieke belangen voor de lokale omgeving en ver daarbuiten.

UVT030001459.jpg

Periode 1993 - 2004

Het eerste grote onderhoudsproject betrof het herstel van het totale dakoppervlak in twee fasen, van 1994 tot 2004. Alle leien zijn vervangen, nieuwe goten en afvoerpijpen geplaatst. De financiering werd gerealiseerd door subsidiering van Rijksmonumentendienst, nu Rijksdienst voor cultureel erfgoed geheten. Zij vergoedden in die tijd 80% van de onkosten. De ontbrekende 20% werd aangevuld door zelfwerkzaamheid, verkoop van nog goede leien, en aanvullende subsidies aan de Stichting tot behoud van het voormalig Kapucijnenklooster door het Prins Bernhard Cultuurfonds en Cultureel Bouwfonds en enkele kleinere fondsen.

Periode 2004 - 2019

Gedurende de periode 2004 tot 2019 heeft de Stichting tot behoud van het voormalig Kapucijnenklooster geen activiteiten verricht. De inspectierapporten van de Monumentenwacht gaven in deze periode geen advies tot het verrichten van grootschalige onderhoudsprojecten, waardoor actieve werving van fondsen tijdelijk was gestopt.

In deze periode zijn er wel veel verbeteringen aan het gebouw aangebracht, zoals een geheel nieuw rioleringssysteem. Ook zijn er meer dan 220 zonnepanelen op diverse daken geïnstalleerd evenals de eerste lucht/waterpompen voor de verwarming. Er is deelgenomen aan duurzaamheidsstudie van de TU Eindhoven en veel van hun aanbevelingen zijn inmiddels geïmplementeerd, zoals het vervangen van 80 inefficiënte radiatoren voor beter werkende radiatoren op lage temperaturen. 

Periode 2019 -2022

In 2020 is in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een groot restauratieplan opgesteld voor het klooster, dat met name was gericht op de restauratie van alle kerkramen, glas in lood ramen en alle overige ramen van het klooster waar ijzer in zit. Dit restauratieplan is succesvol afgerond en bekostigd via ontvangst van een RCE-subsidie en overige fondsen en subsidies. De kerkramen zijn gerestaureerd en alle werkzaamheden zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de RCE. Begin 2022 was zelfs nog een klein gedeelte van de RCE-subsidie over en beschikbaar gesteld door de RCE om ook de kleinere herstelwerkzaamheden, zoals aan het dak, de goten en voegwerk op te pakken.   

 

In september 2021 is een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie Noord-Brabant voor restauratie en onderhoud van de houten kozijnen, glasbreuk en schilderwerk. Onderhoud en herstel van deze onderdelen is noodzakelijk gebleken uit het monumentenwacht rapport en het uitgebreide rapport van de firma Boonstoppel, het bestek. De provincie Noord-Brabant heeft deze subsidie eind 2021 toegekend, waarna gedurende 2022 deze restauratiewerkzaamheden zijn gestart evenals verduurzaming van de ramen van het klooster. Verwacht wordt dat het totale onderhoudsproject aan houten kozijnen, glazen, schilderwerk en verduurzaming van de ramen voor december 2023 wordt afgerond.  

tuin met afrikaantjes.JPG

Beleidsplan 2023

Het specifieke doel van Stichting tot behoud van het voormalig Kapucijnenklooster voor de periode 2020-2025 is: het werven van fondsen om de kosten voor het groot onderhoud aan, onder andere, de ramen, de goten en het gevelwerk van het klooster te kunnen voorzien.

 

Vorming van vermogen en beheer

Stichting tot behoud van het voormalig Kapucijnenklooster beschikt momenteel niet over baten. Om  voldoende vermogen te kunnen verwerven voor het bereiken van de doelstelling van de stichting, worden de volgende activiteiten verricht:

 

 1. het aanschrijven van relevante fondsen en subsidiemogelijkheden gericht op behoud van voormalige kloosters of daarmee vergelijkbare Rijks monumentale gebouwen;

 2. het aanschrijven van provinciale, gemeentelijke en nationale restauratie fondsen;

 3. het vermelden van de ANBI status op de website van De Weyst;

 4. het vermelden van de mogelijkheid tot doneren aan de stichting in de jaarlijkse nieuwsbrief van De Weyst; en

 5. het inzetten van het netwerk van De Weyst voor mogelijke fondsenwerving voor de stichting.

 

Alle inkomsten van de Stichting tot behoud van het voormalig Kapucijnenklooster zullen besteed worden aan de doelstelling van de stichting: de instandhouding en herstel van het kloostergebouw.

Er zijn binnen de stichting geen betaalde functies. Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen onkostenvergoeding voor welke kosten dan ook.

 

De stichting heeft een zakelijke rekening bij de Triodos bank.

Het bankrekeningnummer is: NL02 TRIO 0788 8496 89. Deze bankrekening wordt beheerd door de penningmeester en secretaris van de stichting.

Financiële verantwoording

De jaarrekeningen van Stichting tot behoud van het voormalig Kapucijnenklooster zullen worden opgesteld door het Administratiekantoor Sigmans en Partners, Nieuwe Eerdse Baan te Schijndel.

 

Contactgegevens:

 

Stichting tot behoud van het voormalig Kapucijnenklooster te Handel

Pater Petrusstraat 21

5423 SV Handel

Telefoonnummer 0492-321475

 

RSIN: 805916532

SBI code: 94993 Steunfonds, niet op het gebied van welzijnszorg

KvK nummer: 41092814

IBAN: NL02 TRIO 0788 8496 89

www.deweyst.nl

bottom of page